10000258 Faerdselsrelateret foerstehjaelp Bil MC Traktor – 8 timer

50 overordnede kompetencemål ved førstehjælpskurset

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABC principperne i forbindelse med hjertestop.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED).

Deltageren kan udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med de typiske trafik- og færdselsrelaterede ulykker på vej og gade, hvor bil, MC eller traktor er involveret. Deltageren kan handle ved færdselsrelaterede bil- og MC-ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, og yde relevant førstehjælp til såvel lettere og svære tilskadekomne og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonale.

Deltageren kan overskue, hvor der kan opstå farlige situationer ved kørsel med bil, MC og traktor. Deltageren har reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende ved de typiske årsager til, at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken.

Det centrale indhold på uddannelsen

  • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
  • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp bil, MC og traktor”

Varighed: 8 timer

Gennemførelsen af førstehjælpsuddannelsen

Denne funktionsuddannelse er sammensat af følgende uddannelser:

Basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop” (4 timer)

Tilvalgsuddannelse ”Færdselsrelateret førstehjælp bil, MC og traktor”. (4 timer)

Uddannelsen skal afvikles med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet areal, hvor cykel og bil mv. kan indgå, og tage udgangspunkt i ulykkestyper hvor bil er involveret.

I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning). Del 4 afvikles først ved afslutningen af et kursusforløb.

I uddannelsesplanen for tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp til bil, MC og traktor” indgår de to dele ikke.

Efter denne plan for funktionsuddannelse indgår de to uddannelser som et samlet kursusforløb.

Afvikles tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp til bil, MC og traktor” som et selvstændigt kursus, skal det afvikles på 4,5 timer, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger

Hvis deltageren skal bruge beviset for ”Førstehjælp ved hjertestop” i forbindelse med erhvervelse af kørekort, skal uddannelsen være gennemført jf. kørekortbekendtgørelsen inden for de sidste 24 mdr. Derudover skal deltageren gennemføre en af de to færdselsrelaterede førstehjælpsuddannelser (som max må være 1 år gammelt).