Øjenskyl & Tilbehør

Som virksomhed skal I sørge for, at I har det nødvendige førstehjælpsudstyr til rådighed, hvis der sker en ulykke.

Nødvendigt førstehjælpsudstyr
Nødvendigt førstehjælpsudstyr ved arbejde med stoffer og materialer kan være:

  • Øjenskyl, hvor der er risiko for at komme i kontakt med stoffer og materialer, det er vigtigt at få fjernet hurtigt fra øjnene. Det kan fx være ætsende stoffer og materialer eller stoffer og materialer, der kan optages gennem slimhinderne.
  • Ved alle former for øjenætsning skal I omgående skylle øjnene med rigeligt, rindende vand. Det kan være vand fra øjenskylleflaske, drikkefontæne m.v. Øjenskylleflasker er at foretrække.
  • Vandet bør om muligt være behageligt tempereret. Hvis øjenskylleflasker opbevares udendørs i vintermånederne, skal de sikres mod frost.

Krav til førstehjælpsudstyr
Som en del af jeres arbejdsplads vurdering skal I vurdere, hvilket førstehjælpsudstyr der er behov for ved det arbejde, som jeres virksomhed udfører. Det kan fx være førstehjælpsudstyr som øjenskyl, nødbruser, ildslukningsudstyr, forbindingskasse og personlige værnemidler til brug for evt. redningsmandskab.
Der skal være passende førstehjælpsudstyr på arbejdsstedet, og udstyret skal anbringes hensigtsmæssigt i forhold til de enkelte arbejdspladser. På nogle arbejdspladser, hvor der fx er lang transporttid til skadestue eller læge, kan der være krav om, at der er indrettet særlige førstehjælpslokaler.

Brug værnemidler
I skal være opmærksomme på, at I altid benytter de korrekte værnemidler, så I undgår, at en ulykke sker. Det kan fx være brug af øjenværn, visir eller lign., hvis der er risiko for øjenskader.

Arbejde med kemiske stoffer og materialer
Når I arbejder med kemiske stoffer og materialer skal jeres APV blandt andet indeholde oplysninger om stoffernes og materialernes farlige egenskaber, hvordan I arbejder med dem, samt hvordan og hvor længe I bliver udsat for dem. Der skal også være en vurdering af de forebyggende foranstaltninger, I har truffet for at undgå at blive udsat for de kemiske stoffer og materialer.

Når I skal foretage en vurdering af, hvad der er tilstrækkeligt førstehjælpsudstyr ved de arbejdsopgaver, som I udfører, skal leverandørens anbefalinger i sikkerhedsdatabladet for stofferne og materialer indgå.
I kan også søge oplysninger til brug for jeres vurdering fx hos jeres leverandør af personlige værnemidler eller førstehjælpsudstyr. Alle disse oplysninger skal indgå i jeres vurdering af, blandt andet hvor længe I skal skylle, om der skal skylles på vej til evt. lægebehandling, eller om man skal kunne skylle begge øjne på samme tid.

Arbejdstilsynet

Pris
0 DKK66.150 DKK
Har du spørgsmål? Skriv til og på INFO@TL-GROUP.DK
Sikker
betaling