Basal førstehjælp til børn

Undervisningstid             4 timer.

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med tilskadekomst hos børn.
Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre håndtere et bevidstløst barn både med og uden normal vejrtrækning jf. ERC guidelines for basal genoplivning for børn.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til et barn der har fremmedlegeme i luftvejen jf. ERC guidelines for
fjernelse af fremmedlegemer.
Deltageren skal kende ”alarmsymptomer” på infektionssygdomme og tilkalde relevant hjælp.

Det centrale indhold på uddannelsen

  • Velkomst og præsentation
  • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt praktiske orienteringspunkter
  • Førstehjælpens hovedpunkter
  • Bevidsthedstilstand (herunder alarmsymptomer ved infektionssygdomme)
  • ABC-metoden
  • Stabilt sideleje (større børn)
  • Overlevelseskæden
  • Hjerte-Lunge-Redning (HLR)
  • Fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen
  • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af førstehjælperens hovedpunkter.

Gennemførelsen af uddannelsen

Det forventes, at kurset gennemføres med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af
praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter

Særlige bemærkninger

DFR anbefaler opdatering af denne uddannelse inden for 24 måneder.

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen
organisation.


Der må maksimum være 4 personer pr. HLR træningsdukke. Bemærk tid pr. deltager i uddannelsesplan ’Førstehjælp ved hjertestop’.

Dukkerne skal være baby- eller juniordukker.
Det forventes, at AED/hjertestarter-træneren kan advisere og har træningselektroder til placering på dukkerne.

Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.

Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetencebeskrivelser.

Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teorianvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.

Se kompetencemål i uddannelsesplanen.

Alle deltagere skal have minimum 3 minutters effektiv træning på en
genoplivningsdukke.

Uddannelsens varighed er 240 minutter. Den angivne tid er en minimumsvarighed derskal overholdes.

Undervejs kan der indlægges korte pædagogiske 5-10 minutters
pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.

Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene. Dette vurderes af
instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR’s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Basal førstehjælp til børn (4 timer)

Basal førstehjælp til børn

Ring for pris: 51 71 91 89

Basal førstehjælp til børn

Ring for pris: 51 71 91 89