Førstehjælp ved kemiske
påvirkninger

Undervisningstid
30 minutter

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i førstehjælpssituationer med forgiftninger og
ætsninger, samt forebygge disse i hverdagen.

Det centrale indhold på uddannelsen

Forebyggelse i forhold til forgiftninger og ætsninger
Giftlinjen og brug af denne
Førstehjælp til forgiftede personer
Førstehjælp ved ætsninger på huden, i øjnene og ved indtagelse
Praksisnære scenarier og øvelser

Gennemførelsen af uddannelsen

Det forventes, at kurset gennemføres med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse gennemføres sammen med en basisuddannelse og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb.

Gennemføres denne tilvalgsuddannelse som et selvstændigt kursus, skal der tillægges dele vedr. indledning
og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.

Kvalitetskrav til uddannelsen

klik på hver punkt for at læse mere: 

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen
organisation.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetencebeskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teori
anvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.
Se kompetencemål i uddannelsesplanen.

Uddannelsens varighed er 30 minutter. Den angivne tid er en minimumsvarighed der skal overholdes.

Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene. Dette vurderes af
instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR’s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Førstehjælp ved kemiske påvirkninger (0,5 time)

Førstehjælp ved kemiske påvirkninger

187,50 kr. 150,00 kr. (Pris ekskl. moms)

Førstehjælp ved kemiske påvirkninger

187,50 kr. 150,00 kr. (Pris ekskl. moms)