Førstehjælp og forebyggelse til børn

Undervisningstid
2,5 time 

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp ved skader, ulykker og sygdomstilfælde
med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.


Det centrale indhold på uddannelsen

Førstehjælp ved sygdomstilfælde hos børn der medfører kramper eller ændret bevidsthedstilstand
Førstehjælp og forebyggelse af småskader efter klemning, snitsår, fald, mv.
Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding
Førstehjælp og forebyggelse af hedeslag
Førstehjælp og forebyggelse af ætsninger og forgiftninger

Gennemførelsen af uddannelsen

Uddannelsen skal gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning.
Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet sted/areal, hvor relevante remedier kan indgå.
Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for (selv-)refleksion hos deltagerne – f.eks.
gennem timeouts og systematisk udveksling af erfaringer.

I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse gennemføres sammen med en basisuddannelse og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb.

Gennemføres denne tilvalgsuddannelse som et selvstændigt kursus, skal der tillægges dele vedr. indledning
og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.
Det anbefales at denne uddannelse gennemføres i forbindelse med basisuddannelsen ”Basal førstehjælp til
børn”.

DFR anbefaler opdatering af denne uddannelse inden for 24 måneder.

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen
organisation.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetencebeskrivelser.

Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teori
anvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.
Se kompetencemål i uddannelsesplanen.

Uddannelsens varighed er 2,5 time. Den angivne tid er en minimumsvarighed der
skal overholdes. Undervejs kan der indlægges korte pædagogiske 5-10 minutters
pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.2,

Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene. Dette vurderes af
instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR’s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Førstehjælp og forebyggelse til børn (2,5 timer)

Førstehjælp og forebyggelse til børn

375,00 kr. 300,00 kr. (Pris ekskl. moms)

Førstehjælp og forebyggelse til børn

375,00 kr. 300,00 kr. (Pris ekskl. moms)