Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor Dansk

Undervisningstid
8 timer

Overordnet kompetence mål
Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person med
og uden normal vejrtrækning jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC
guidelines for basal genoplivning.
Deltageren har reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende ved de typiske årsager til, at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med færdselsrelaterede
førstehjælpssituationer.

Det centrale indhold på uddannelsen

Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”

Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp bil, MC og traktor”

Gennemførelsen af uddannelsen

Denne funktionsuddannelse er sammensat af følgende uddannelser
Basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop” (4 timer)
Tilvalgsuddannelse ”Færdselsrelateret førstehjælp bil, MC og traktor”. (4 timer)
Uddannelsen skal gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af
virkelighedsnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet areal, hvor cykel og bil mv. kan indgå, og tage udgangspunkt i ulykkestyper hvor bil er involveret.
I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning).
Del 4 gennemføres først ved afslutningen af et kursusforløb.
I uddannelsesplanen for tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp til bil, MC og traktor” indgår de
to dele ikke.
Efter denne plan for funktionsuddannelse indgår de to uddannelser som et samlet kursusforløb.
Gennemføres tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp til bil, MC og traktor” som et selvstændigt
kursus, skal det gennemføres på 4,5 timer, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er
beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger

Hvis deltageren skal bruge beviset for ”Førstehjælp ved hjertestop” i forbindelse med erhvervelse af
kørekort, skal uddannelsen være gennemført jf. kørekortbekendtgørelsen inden for de sidste 36 mdr.
Derudover skal deltageren gennemføre en af de to færdselsrelaterede førstehjælpsuddannelser (som max må være 1 år gammelt).
Se eventuelt Dansk Førstehjælpsråds fortolkning af meritmuligheder på  www.førstehjælpsråd.dk   

Kvalitetskrav til uddannelsen

klik på hver punkt for at læse mere: 

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetence målene af den enkelte instruktør eller leveres af egen organisation.
Forebyggelsesdelen skal gennemføres med det gældende materiale fra Rådet for
Sikker Trafik.
På uddannelsen skal indgå en række færdselsrelaterede øvelser på relevant areal/vej, og der kræves derfor, at der er minimum én bil og én cykel til rådighed for
disse øvelser. Det er ikke et krav at de er funktionsdygtige, men de skal kunne indgå
som øvelseselementer i forbindelse med praktiske øvelser m.m.
Der må maksimum være 4 personer pr. HLR træningsdukke. Bemærk tid pr. deltager i uddannelsesplan ”Førstehjælp ved hjertestop”.
Det forventes, at AED/hjertestarter-træneren kan advisere og har træningselektroder
til placering på dukkerne.
Der må maksimum være 6 personer pr. AED træner.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
del kompetence beskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teori
anvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.
Se kompetencemål i uddannelsesplanen.

Uddannelsens varighed er 8 timer Den angivne tid er en minimumsvarighed der
skal overholdes. Undervejs kan der indlægges korte pædagogiske 5-10 minutters
pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.

Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetence målene. Dette vurderes af
instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR’s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Kursus type: Færdselsrelateret førstehjælpsuddannelse for bil/MC/traktor (8 timer)

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor Dansk

Ring for pris: 51 71 91 89

Personer under 18 år kan ikke handle uden samtykke fra en forældre/værge.
Hvis dette sker så er der ikke nogen fortrydelsesret.

Der skal minimum være tilmeldt 6 deltagere på holdet – max 16 deltagere.
Ved under 6 deltagere aflyses kurset.
Hvis der er en planlagt kursus dag, rykkes man frem til den og ellers får man pengene tilbage.

På kursuser/foredrag er aftalen bindende – INGEN FORTRYDELSESRET

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor Dansk

Ring for pris: 51 71 91 89

Personer under 18 år kan ikke handle uden samtykke fra en forældre/værge.
Hvis dette sker så er der ikke nogen fortrydelsesret.

Der skal minimum være tilmeldt 6 deltagere på holdet – max 16 deltagere.
Ved under 6 deltagere aflyses kurset.
Hvis der er en planlagt kursus dag, rykkes man frem til den og ellers får man pengene tilbage.

På kursuser/foredrag er aftalen bindende – INGEN FORTRYDELSESRET