Færdselsrelateret førstehjælp
for unge knallertførere

Undervisningstid
8 timer

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med
og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC
guidelines for basal genoplivning.
Deltageren har reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende ved de typiske
årsager til, at knallertkørere bliver dræbt eller kvæstet i trafikken
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med færdselsrelaterede
førstehjælpssituationer.

Det centrale indhold på uddannelsen

Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp knallert”

Gennemførelsen af uddannelsen

Denne funktionsuddannelse er sammensat af følgende uddannelser:
Basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop” (4 timer)
Tilvalgsuddannelse ”Færdselsrelateret førstehjælp knallert”. (4 timer)
Uddannelsen skal gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af
virkelighedsnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet areal, hvor cykel og bil mv. kan indgå og tage udgangspunkt i ulykkestyper hvor bil er
involveret.
I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning).
Del 4 gennemføres først ved afslutningen af et kursusforløb.
I uddannelsesplanen for tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp til bil, MC og traktor” indgår de
to dele ikke.
Efter denne plan for funktionsuddannelse indgår de to uddannelser som et samlet kursusforløb.
Gennemføres tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp knallert” som et selvstændigt kursus, skal
det gennemføres på 4,5 timer, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i
basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger

Hvis beviset for tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp, knallert” skal bruges ved erhvervelse af
kørekort til bil, MC eller traktor, skal deltageren også have erhvervet 4 timers ”Førstehjælp ved hjertestop”
som en del af et forløb hvor også nærværende uddannelse er indeholdt jf. kørekortbekendtgørelsen.
Bevis for gennemført tilvalgsuddannelse ”Færdselsrelateret førstehjælp knallert” må højst være 1 år når
ansøgning om kørekort indleveres.
Se eventuelt DFR’s fortolkning af meritmuligheder på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside.

Kvalitetskrav til uddannelsen

klik på hver punkt for at læse mere: 

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen
organisation.
Forebyggelsesdelen skal gennemføres med det gældende materiale fra Rådet for Sikker
Trafik.
På uddannelsen skal indgå en række færdselsrelaterede øvelser på relevant P-areal/vej
og der kræves derfor, at der er minimum én bil og én knallert til rådighed for disse
øvelser. Det er ikke et krav at de er funktionsdygtige, men de skal kunne indgå som
øvelseselementer i forbindelse med praktiske øvelser m.m.
Der må maksimum være 4 personer pr. HLR træningsdukke. Bemærk tid pr. deltager i
uddannelsesplan ”Førstehjælp ved hjertestop”.
Det forventes, at AED/hjertestarter-træneren kan advisere og har træningselektroder
til placering på dukkerne.
Der må maksimum være 6 personer pr. AED træner.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetence beskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teori anvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.
Se kompetence mål i uddannelsesplanen.

Uddannelsens varighed er 8 timer. Den angivne tid er en minimumsvarighed der
skal overholdes. Undervejs kan der indlægges korte pædagogiske 5-10 minutters
pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.

Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene. Dette vurderes af
instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR’s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Kursustype: Færdselsrelateret førstehjælpsuddanelse for unge knallertførere (8 timer)

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

Ring for pris: 51 71 91 89

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

Ring for pris: 51 71 91 89