Opdatering af førstehjælp for flex-, trafik- og
taxichauffører

Undervisningstid:
5 timer.

Overordnet kompetence mål:
Deltageren agerer ud fra tidligere erhvervede kompetencer og kan, både selvstændigt og i samarbejde med
andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for
basal genoplivning.
Deltageren kan ved anvendelse af ABC-metoden vurdere om en tilskadekommen har kritiske skader. Deltageren
skal håndtere fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen, bevidstløse med normal vejrtrækning og personer der er truet af kredsløbssvigt.
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer i og
omkring trafik samt i situationer som kan opstå i forbindelse med transport af bevægelseshæmmede.
Deltageren kan yde førstehjælp ved knoglebrud på ben og nakke/ryg. Deltageren kan give psykisk førstehjælp
til tilskadekomne i de første minutter i forbindelse med ulykker.

Det centrale indhold på uddannelsen

Det komplette indhold af opdateringsuddannelsen ”Opdatering af førstehjælp ved hjertestop”
Særtillæg 1: ”Førstehjælp ved ulykker, del 2”
Særtillæg 8: ”Førstehjælp til bevægelseshæmmede”

Gennemførelsen af uddannelsen

Uddannelsen skal gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af
praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på
relevant og egnet sted/areal, hvor relevante remedier kan indgå.
I uddannelsesplanen for ”Opdatering af førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4
(Afslutning). Del 4 gennemføres først ved afslutningen af et kursusforløb.
I denne plan for funktionsuddannelse antages, at alle uddannelser gennemføres som et samlet
kursusforløb.

Særlige bemærkninger
Instruktøren sikrer under uddannelsen at undervisningen tager udgangspunkt i målgruppens behov og gennemføres praksisnært.
Under uddannelsen fokuserer instruktøren på praktiske øvelser for målgruppen, f.eks. ulykker med fald fra
bil, lift, rampe eller kørestol.
Denne funktionsuddannelse kan benyttes som opdatering af tidligere erhvervet uddannelse
”Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor”.
Emner der behandles i flere planer, skal kun behandles én gang (stabilt sideleje/sideleje og fjernelse af
fremmedlegemer i luftvejene). Den overskydende tid bruges på praksisnære scenarier ved stroke og
bevidsthedspåvirkning – særligt ved ældre. Her kan pludselige fald eller ændringer af bevidstheds niveau
være udløst af stroke eller blodprop i hjertet.
Denne uddannelse er udarbejdet på foranledning af regionernes trafikselskaber.

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen
organisation.
Der må maksimum være 4 personer pr. HLR træningsdukke.
Alle deltagere skal have minimum 4 minutters effektiv træning med den samlede procedure med HLR og AED/hjertestarter.
Det forventes, at AED/hjertestarter-træneren kan advisere og har træningselektroder til placering på dukkerne.
Der må maksimum være 6 personer pr. AED træner.
På uddannelsen skal indgå en række færdselsrelaterede øvelser på relevant p-areal/vej og der kræves derfor, at der er minimum én bil til rådighed for disse øvelser. Det er ikke et krav at den er køreklar, men den skal kunne indgå som øvelseselement. Desuden skal der forefindes en kørestol til brug for de praktiske øvelser.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetence beskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teori
anvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.
Se kompetencemål i uddannelsesplanen.

Uddannelsens varighed er 5 timer. Den angivne tid er en minimumsvarighed der
skal overholdes. Undervejs kan der indlægges korte pædagogiske 5-10 minutters
pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.

Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene. Dette vurderes af instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR’s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Kursustype: Opdatering af førstehjælp for flex-, trafik- og taxichauffører (5 timer)

Kvalitetskrav til uddannelsen

klik på hver punkt for at læse mere: 

Førstehjælp for flex-, trafik- & taxichauffører – 5 timer

Ring for pris: 51 71 91 89

Førstehjælp for flex-, trafik- & taxichauffører – 5 timer

Ring for pris: 51 71 91 89