Førstehjælp for voksne med
ansvar for børn

Undervisningstid
7 timer.

Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere et bevidstløst barn, med og uden
normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til et barn der har fremmedlegemer i luftvejen, jf. ERC guidelines
for basal genoplivning.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp ved skader, ulykker og akut opstået
sygdom der medfører kramper og/eller ændret bevidstheds niveau hos børn og kender mulighederne for at
forebygge skader i hverdagen.

Det centrale indhold på uddannelsen

Det komplette indhold af basisuddannelsen ”Basal førstehjælp til børn”
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp og forebyggelse hos børn”
Særtillæg 6, ”Førstehjælp for voksne der har ansvar for børn”

Gennemførelsen af uddannelsen

Uddannelsen skal gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af
praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning.
Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet sted/areal, hvor relevante remedier kan indgå.
I uddannelsesplanen for ”Basal førstehjælp til børn” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning). Del
4 gennemføres først ved afslutningen af et kursusforløb.
I denne plan for funktionsuddannelse antages, at alle uddannelser gennemføres som et samlet
kursusforløb.

Særlige bemærkninger
Funktionsuddannelsens primære målgruppe er voksne der i forbindelse med erhverv eller fritidsbeskæftigelse har professionelt ansvar for børn. Som eksempel kan nævnes pædagoger, lærere,
dagplejere, sportstrænere, aktivitetsledere og lignende.
Fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen vurderes at være af særlig betydning for denne målgruppe og det skal sikres at alle deltagere træner dette.
Personer der ikke har professionelt ansvar for børn anbefales, at gennemføre basisuddannelsen
”Førstehjælp ved hjertestop” med fokus på hjertestop ved voksne.

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen
organisation.
Der må maksimum være 4 personer pr. HLR træningsdukke. Bemærk tid pr. deltager i
uddannelsesplan ”Førstehjælp ved hjertestop”.
Dukkerne skal være baby- eller juniordukker
Det forventes, at AED/hjertestarter-træneren kan advisere og har træningselektroder
til placering på dukkerne.
Der må maksimum være 6 personer pr. AED træner.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetencebeskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teori
anvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.
Se kompetencemål i uddannelsesplanen.

Uddannelsens varighed er 7 timer  Den angivne tid er en minimumsvarighed der
skal overholdes. Undervejs kan der indlægges korte pædagogiske 5-10 minutters
pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.

Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene. Dette vurderes af
instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR”s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Kursustype: Førstehjælp for voksne med ansvar for børn.

Kvalitetskrav til uddannelsen

klik på hver punkt for at læse mere: 

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

937,50 kr. 750,00 kr. (Pris ekskl. moms)

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

937,50 kr. 750,00 kr. (Pris ekskl. moms)