Førstehjælp ombord på mindre
fartøjer og i søsport

Undervisningstid
8 timer.

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer
ombord på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende eller som kan udvikle
sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp på 1-1-2 eller med
andre relevante metoder.
Deltageren kan lejre personer og yde psykisk førstehjælp.
Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både
med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på
alarm 1-1-2.
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person uanset om påvirkningen er lokalt på huden eller på hele
kroppen.
Deltageren kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme og livstruende blødninger og kan sikre
relevant videre hjælp.

Det centrale indhold på uddannelsen

Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
Særtillæg 1: ”Førstehjælp ved ulykker, del 2”
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp ved skader i forbindelse med
temperaturpåvirkninger”
Særtillæg 2: ”Førstehjælp ved akutte sygdomme”
Særtillæg 3: ”Førstehjælp ved livstruende blødninger”

Gennemførelsen af uddannelsen

Uddannelsen skal gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af
praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på
relevant og egnet sted/areal, hvor relevante remedier kan indgå.
I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning).
Del 4 gennemføres først ved afslutningen af et kursusforløb.
I denne plan for funktionsuddannelse antages, at alle uddannelser gennemføres som et samlet
kursusforløb.

Særlige forhold til søs

Instruktøren skal have viden om, at der gælder særlige forhold i forhold til at skabe sikkerhed ved
ulykkestilfælde, dette skal afspejles i gennemgangen og de praktiske øvelser.

Tilkaldelse af hjælp kan ske på VHF-radio kanal 16, ved at ringe 1-1-2 i kystnære områder eller affyre
nødraketter og nødblus. En række målgrupper, f.eks. dykkerklubber, kan have et direkte telefonnummer til
Search And Rescue-beredskabet.
Instruktøren kan bl.a. skaffe sig viden om disse emner på Søfartsstyrelsens og Søsportens Sikkerhedsråds
hjemmesider.
I høj sø eller på trang plads er stabilt sideleje ikke nødvendigvis den optimale lejringsform af bevidstløse
med normal vejrtrækning. Instruktøren skal have viden om at der kan anvendes et tillempet sideleje
ligesom alternative former for sideleje kan overvejes.
Såfremt det for målgruppen er et behov, gennemgås forholdsregler ved evakuering med helikopter kort.
Der kan evt. henvises til nedenstående link hvor der kan hentes yderligere information:
https://fiskeriforening.dk/media/1819/soesikkerhed_samlet.pdf – kapitel 7.

Særlige bemærkninger
Instruktøren sikrer under uddannelsen at undervisningen tager udgangspunkt i målgruppens
behov og gennemføres praksisnært.
Under uddannelsen adresserer instruktøren gennem undervisning og praktiske øvelser de særlige forhold der kan gøre sig gældende til søs, f.eks. i forhold til tilkaldelse af hjælp og lang
responstid for professionel hjælp.
Denne uddannelse er udarbejdet i samarbejde med Søfartsstyrelsen.

Kvalitetskrav til uddannelsen

klik på hver punkt for at læse mere: 

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen
organisation.
Der må maksimum være 4 personer pr. HLR træningsdukke. Bemærk tid pr. deltager i
uddannelsesplan ”Førstehjælp ved hjertestop”.
Det forventes, at AED/hjertestarter-træneren kan advisere og har træningselektroder
til placering på dukkerne.
Der må maksimum være 6 personer pr. AED træner.
Derudover skal der minimum forefindes:
1 stk. fast forbinding pr. 2 deltagere, 1 stk. trekantstørklæde pr. 2 deltagere, 2 stk. alm.
tæpper pr. 4 deltagere.
Der skal desuden i undervisning og praktiske øvelser/scenarier indgå og anvendes
relevante remedier.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetencebeskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teori
anvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.
Se kompetencemål i uddannelsesplanen.

Uddannelsens varighed er 8 timer. Den angivne tid er en minimumsvarighed der
skal overholdes. Undervejs kan der indlægges korte pædagogiske 5-10 minutters
pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.

Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene. Dette vurderes af
instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR’s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport (8 timer)

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer & i søsport

Ring for pris: 51 71 91 89

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer & i søsport

Ring for pris: 51 71 91 89