Førstehjælp på
erhvervsuddannelserne inkl.
færdselsrelateret førstehjælp

Undervisningstid
12 timer.

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med såvel almindelige
førstehjælpssituationer som brancherelaterede ulykker samt forebyggelse af disse.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker der umiddelbart er livstruende eller som kan udvikle sig til livstruende situationer.
Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med
og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC
guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan yde førstehjælp til akutte skader, akut opståede sygdomme og kan reagere relevant på den
tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp

Det centrale indhold på uddannelsen

Det komplette indhold af Basisuddannelsen ’Førstehjælp ved hjertestop’
Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor
Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hoved skader
Førstehjælp ved kemiske påvirkninger
Særtillæg 1: Akut opståede sygdomme
Særtillæg 2: Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse
Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af førstehjælpens hovedpunkter

Gennemførelsen af uddannelsen

Efter denne plans særtillæg skal deltageren kunne håndtere situationer med akut opståede sygdomme,
akutte skader og brancherelaterede skader i forhold til, og i samspil med, indholdet i uddannelsesplanen
Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor.
Uddannelsen skal gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af
praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning.
Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet sted/areal, hvor relevante remedier kan indgå.
I uddannelsesplanen for ’Førstehjælp ved hjertestop’ indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning).
Del 4 gennemføres først ved afslutningen af et kursusforløb.
I denne plan for funktionsuddannelse antages, at alle uddannelser gennemføres som et samlet
kursusforløb

Særlige bemærkninger

Denne uddannelse må kun gennemføres som led i en erhvervsuddannelse, (EUD) i henhold til gældende
bekendtgørelser fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Da uddannelserne ’Førstehjælp ved hjertestop’ og ’Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor’ er omfattet af Kørekortbekendtgørelsen, er de ikke omfattet af den generelle EUD-dispensation for deltagerantal.
Der må derfor maksimalt undervises 16 deltagere pr. registreret DFR-instruktør i disse undervisningsdele.
Den trafikrelaterede forebyggelsesdel skal gennemføres med det gældende materiale fra Rådet for Sikker
Trafik.
På uddannelsen skal indgå en række færdselsrelaterede øvelser på relevant P-areal/vej, og der kræves
derfor, at der er minimum én bil og én cykel til rådighed for disse øvelser. Det er ikke et krav at de er
funktionsdygtige, men de skal kunne indgå som øvelseselementer i forbindelse med de praktiske øvelser
mm.
Instruktøren skal gennem praktiske øvelser og deltagernes demonstration af færdigheder sikre, at hver
enkelt deltager lever op til de angivne kompetencer og delkompetencer.
Det er det enkelte uddannelsessteds ansvar, at hver enkelt deltager lever op til de i uddannelsesplanerne
fastsatte kompetence mål. Dette indebærer, at det er uddannelsesstedets ansvar at sikre, at nødvendige
ressourcer, såvel instruktørmæssigt som udstyr, er tilstede.
Kursusbeviset er gyldigt 24 måneder efter sidste kursusdato. Skal beviset bruges i forbindelse med
erhvervelse af kørekort, skal ansøgning om kørekort dog være indleveret senest 1 år efter sidste kursusdato
jf. kørekortbekendtgørelsen
Denne uddannelse må kun gennemføres på følgende uddannelser (jf. Børne- og Undervisningsministeriets
oversigt over erhvervsuddannelser, september 2020): Ambulancebehandler Anlægsgartner
Buschauffør i kollektiv trafik
Bådmekaniker
Cykel-og motorcykelmekaniker
Dyrepasser
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Forsyningsoperatør
Gartner
Greenkeeper
Havne- og terminaluddannelsen
Karrosseriteknikeruddannelsen
Kranføreruddannelsen
Køletekniker
Lager- og terminaluddannelsen
Landbrugsuddannelsen
Lastvognsmekaniker
Lufthavnsuddannelsen
Maritime håndværksfag
Ortopædist
Personvognsmekaniker
Skov- og naturtekniker

Togklargøringsuddannelsen
Turistbuschauffør
Veterinærsygeplejerske

Denne uddannelse er udviklet i samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Danske SOSU-skoler
og Børne- og Undervisningsministeriet.

Kvalitetskrav til uddannelsen

klik på hver punkt for at læse mere: 

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen
organisation.
Der må maksimum være 4 personer pr. HLR træningsdukke. Bemærk tid pr. deltager i
uddannelsesplan ”Førstehjælp ved hjertestop”.
Det forventes, at AED/hjertestarter-træneren kan advisere og har træningselektroder
til placering på dukkerne.
Der må maksimum være 6 personer pr. AED træner.
Der henvises til materialelisten i de enkelte planer.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetencebeskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teori
anvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.
Se kompetencemål i uddannelsesplanen.

Uddannelsens varighed er 12 timer. Den angivne tid er en minimumsvarighed der
skal overholdes. Undervejs kan der indlægges korte pædagogiske 5-10 minutters pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.

På EUD-uddannelserne er der en generel dispensation for deltagerantallet.
For delene ”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Færdselsrelateret førstehjælp
bil/MC/traktor” gælder dog, at der maksimalt må undervises 16 elever pr. registreret
DFR-instruktør.
Det er det enkelte uddannelsessteds ansvar, at hver enkelt deltager lever op til de i
uddannelsesplanerne fastsatte kompetencemål. Dette indebærer, at det er
uddannelsesstedets ansvar at sikre at nødvendige ressourcer, såvel instruktørmæssigt
som udstyr, er tilstede.
Det er instruktørens vurdering om deltageren lever op til kompetencemålene.

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene. Dette vurderes af
instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR’s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Kursustype: Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp (12 timer)

Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp

Ring for pris: 51 71 91 89

Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp

Ring for pris: 51 71 91 89