Førstehjælp ved blødninger

Undervisningstid              1,5 time 

Førstehjælp ved blødninger

Undervisningstid          1,5 time 

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og større
blødninger uanset placering på kroppen og blødningens omfang. Derudover kan deltageren yde relevant
førstehjælp ved mistanke om indre blødninger.
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter.
Deltageren kan handle forebyggende i forhold til at undgå kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Det centrale indhold på uddannelsen

Førstehjælp ved større blødninger
Førstehjælp ved synlige mindre blødninger
Førstehjælp ved indre blødninger
Forebyggelse af kredsløbssvigt relateret til blødninger
Evaluering og bevisudlevering

Gennemførelsen af uddannelsen


Det forventes, at kurset gennemføres med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af
praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet areal og med inddragelse af praksisnære rekvisitter.
I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse gennemføres sammen med en basisuddannelse og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb.
Gennemføres denne tilvalgsuddannelse som et selvstændigt kursus, skal der tillægges dele vedr. indledning
og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.
Særlige bemærkninger:
Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.

Del 1
45 minutter
Førstehjælp til blødninger
Del 2
45 minutter
Førstehjælp til indre blødninger og forebyggelse af kredsløbssvigt
I alt
1,5 timer

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen
organisation.
1 stk. fast forbinding pr. deltager, 1 stk. trekantstørklæde pr. 2 deltagere, 1 stk. alm.
tæppe pr. 4 deltagere.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetencebeskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teori
anvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.
Se kompetencemål i uddannelsesplanen.

Uddannelsens varighed er 1,5 time. Den angivne tid er en minimumsvarighed der
skal overholdes. Undervejs kan der indlægges korte pædagogiske 5-10 minutters pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.

Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene. Dette vurderes af
instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR’s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Førstehjælp ved blødninger (1,5 time)

Førstehjælp ved blødninger

312,50 kr. 250,00 kr. (Pris ekskl. moms)

Førstehjælp ved blødninger

312,50 kr. 250,00 kr. (Pris ekskl. moms)