Førstehjælp ved hjertestop

Undervisningstid
4 timer

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med
og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejen, jf. ERC
guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.
Deltageren skal kunne genkende symptomer på stroke og blodprop i hjertet og handle hensigtsmæssigt

Det centrale indhold på uddannelsen

  • Velkomst og præsentation
  • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt praktiske orienteringspunkter
  • Bevidsthedstilstand
  • Overlevelseskæden
  • Basal genoplivning
  • Brug af hjertestarter (AED)
  • Stabilt Sideleje
  • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejen hos en voksen person
  • Symptomer på blodprop i hjertet og stroke
  • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning

Gennemførelsen af uddannelsen

Uddannelsen skal gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet sted/areal, hvor relevante remedier kan indgå.

Særlige bemærkninger

DFR anbefaler opdatering af denne uddannelse inden for 24 måneder.
Denne uddannelse er udviklet i samarbejde med, og anerkendt af Dansk Råd for Genoplivning.4 

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen
organisation.

Der må maksimum være 4 personer pr. HLR træningsdukke. Bemærk tid pr. deltager i
uddannelsesplan ”Førstehjælp ved hjertestop”.
Det forventes, at AED/hjertestarter-træneren kan advisere og har træningselektroder
til placering på dukkerne.

Der må maksimum være 6 personer pr. AED træner.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetencebeskrivelser.

Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teori
anvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.
Se kompetencemål i uddannelsesplanen.
Alle deltagere skal have minimum 3 minutters effektiv træning på en
genoplivningsdukke.
Alle deltagere skal have minimum 4 minutters effektiv træning med AED/hjertestarter.

Uddannelsens varighed er 240 minutter. Den angivne tid er en minimumsvarighed der
skal overholdes. Undervejs kan der indlægges korte pædagogiske 5-10 minutters
pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.

Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene. Dette vurderes af
instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR’s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Førstehjælp ved hjertestop (4 timer)

Førstehjælp ved Hjertestop

Ring for pris: 51 71 91 89

Førstehjælp ved Hjertestop

Ring for pris: 51 71 91 89