Førstehjælp ved skader i forbindelse med
temperaturpåvirkninger

Undervisningstid
1 time

Overordnet kompetencemål Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved
varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person uanset om påvirkningen er lokalt på huden eller på hele
kroppen.

Det centrale indhold på uddannelsen

Førstehjælp ved hedeslag
Førstehjælp ved forbrændinger
Førstehjælp ved forfrysninger
Førstehjælp ved nedkøling af kroppen

Gennemførelsen af uddannelsen

Det forventes, at kurset gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af
praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.
I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse gennemføres sammen med en basisuddannelse og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb.
Gennemføres denne tilvalgsuddannelse som et selvstændigt kursus, skal der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.

Kvalitetskrav til uddannelsen

klik på hver punkt for at læse mere: 

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen
organisation.
Pr. hold: 2 x tæppe, adgang til vand. 1 stk. aluminiumstæppe.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetencebeskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teori
anvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.
Se kompetencemål i uddannelsesplanen.

Uddannelsens varighed er 1 time. Den angivne tid er en minimumsvarighed der
skal overholdes. Undervejs kan der indlægges korte pædagogiske 5-10 minutters pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.

Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene. Dette vurderes af
instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR’s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger (1 time)

Førstehjælp ved temperaturpåvirket skader

250,00 kr. 200,00 kr. (Pris ekskl. moms)

Førstehjælp ved temperaturpåvirket skader

250,00 kr. 200,00 kr. (Pris ekskl. moms)