Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inklusiv
hovedskader

Undervisningstid
1,5 timer.

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader.
Deltageren kan vurdere hvornår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller behandlingen kan
afsluttes af førstehjælperen

Det centrale indhold på uddannelsen

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet
Knoglebrud              Ledskred          Forstuvninger
Brud på hofte og/eller bækken
Førstehjælp ved hovedskader
Hjernerystelse
Åbent og lukket kraniebrud
Blødning mellem hjerne og kranie

Praksisnære scenarier med hovedvægten lagt på træning af genkendelse af symptomer og træning
af færdigheder

Gennemførelsen af uddannelsen

Det forventes, at kurset gennemføres med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af
virkelighedsnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.
Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for (selv-)refleksion hos deltagerne – f.eks.
gennem timeouts og systematisk udveksling af erfaringer.
I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse gennemføres sammen med en basisuddannelse og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb.
Gennemføres denne tilvalgsuddannelse som et selvstændigt kursus, skal der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.

Kvalitetskrav til uddannelsen

klik på hver punkt for at læse mere: 

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen
organisation.
Pr. 2 deltagere: 2 stk. elastikbind i passende længde og bredde, 1 stk. trekantet
tørklæde, 1 stk. steril forbinding og 2 stk. tæpper.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetencebeskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teori
anvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.
Se kompetencemål i uddannelsesplanen.

Uddannelsens varighed er 1,5 time Den angivne tid er en minimumsvarighed der
skal overholdes. Undervejs kan der indlægges korte pædagogiske 5-10 minutters
pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.

Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene. Dette vurderes af
instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR’s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader (1,5 timer)

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inklusiv hovedskader

312,50 kr. 250,00 kr. (Pris ekskl. moms)

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inklusiv hovedskader

312,50 kr. 250,00 kr. (Pris ekskl. moms)