Førstehjælp ved småskader 

Undervisningstid
1,5 timer

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, herunder skader forårsaget af kæledyr (hunde, katte, m.v.), planter i Danmark, fremmedlegemer i hud, øre og næse samt øjne, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger og ætsninger, mindre stik og snitsår, slag, hovedskader,
mindre sår og hudafskrabninger.

Det centrale indhold på uddannelsen

Førstehjælp ved småskader forårsaget af dyr og planter
Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne
Førstehjælp ved tandskader
Førstehjælp ved næseblod
Førstehjælp ved mindre forbrændinger og ætsninger
Førstehjælp ved mindre stik- og snitsår, slag, mindre sår og hudafskrabninger

Gennemførelsen af uddannelsen

Det forventes, at kurset gennemføres med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af
øvelser på gulv, deltager refleksion og praktiske øvelser. De praktiske øvelser skal gennemføres på relevant og egnet areal og med inddragelse af praksisnære rekvisitter.
Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for refleksion.
I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse gennemføres sammen med en basisuddannelse og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb.
Gennemføres denne tilvalgsuddannelse som et selvstændigt kursus, skal der tillægges dele vedr. indledning
og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”

Særlige bemærkninger

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.

Kvalitetskrav til uddannelsen

klik på hver punkt for at læse mere: 

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen
organisation.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetencebeskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teori
anvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.
Se kompetencemål i uddannelsesplanen.

Uddannelsens varighed er 90 minutter. Den angivne tid er en minimumsvarighed der
skal overholdes. Undervejs kan der indlægges korte pædagogiske 5-10 minutters
pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.

Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene. Dette vurderes af
instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR’s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Førstehjælp ved småskader (1,5 timer)

Førstehjælp ved småskader

Ring for pris: 51 71 91 89

Førstehjælp ved småskader

Ring for pris: 51 71 91 89