Førstehjælp ved sygdomme

Undervisningstid
1,5 timer

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med sygdom og kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende sygdomssituationer.

Det centrale indhold på uddannelsen

Førstehjælp til sygdomme der påvirker centralnervesystemet
Førstehjælp ved stroke (blodprop/blødning i hjernen)
Førstehjælp ved kramper/epilepsi
Feberkramper
Førstehjælp ved diabetes
Førstehjælp til sygdomme der påvirker åndedrætssystemet
Førstehjælp ved astma
Førstehjælp ved kronisk bronkitis og KOL
Førstehjælp ved falsk strubehoste
Førstehjælp ved alvorlig allergisk reaktion
Førstehjælp til sygdomme der påvirker kredsløbssystemet
Førstehjælp ved blodprop i hjertet/hjertekrampe
Førstehjælp ved sygdomme med akutte smerter i maveregionen
Førstehjælp ved dehydrering
Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning

Gennemførelsen af uddannelsen

Det forventes, at kurset gennemføres med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på
relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.
Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for (selv-)refleksion hos deltagerne – f.eks.
gennem timeouts og systematisk udveksling af erfaringer.
I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse gennemføres sammen med en basisuddannelse og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb.
Gennemføres denne tilvalgsuddannelse som et selvstændigt kursus, skal der tillægges dele vedr. indledning
og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.

Kvalitetskrav til uddannelsen

klik på hver punkt for at læse mere: 

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen
organisation.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetencebeskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teori
anvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.
Se kompetencemål i uddannelsesplanen.

Uddannelsens varighed er 1,5 timer Den angivne tid er en minimumsvarighed der
skal overholdes. Undervejs kan der indlægges korte pædagogiske 5-10 minutters
pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.

Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene. Dette vurderes af
instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR’s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Førstehjælp ved sygdomme (1,5 timer)

Førstehjælp ved sygdomme

312,50 kr. 250,00 kr. (Pris ekskl. moms)

Førstehjælp ved sygdomme

312,50 kr. 250,00 kr. (Pris ekskl. moms)