Førstehjælp ved ulykker

Undervisningstid             2 timer.

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter,
samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje,
bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.
Deltageren kan skabe sikkerhed for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med ulykker.
Deltageren kan yde førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.
Deltageren kan yde psykisk førstehjælp i de første minutter.

Det centrale indhold på uddannelsen

  • Velkomst og præsentation
  • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt praktiske orienteringspunkter.
  • Skab sikkerhed og stands ulykken, eksempelvis ved: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker
  • Nødflytning
  • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC metoden og fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen
  • Tilkald hjælp: 1-1-2 eller kontakt læge
  • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtækning herunder stabilt sideleje/sideleje
  • Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt
  • Psykisk førstehjælp
  • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af hovedpunkterne.

Gennemførelsen af uddannelsen

Det forventes, at kurset gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning.

Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet areal og med inddragelse af praksisnære rekvisitter.

Særlige bemærkninger

Denne uddannelse er ikke en selvstændig uddannelse og skal derfor kombineres med en anden basisuddannelse eller en tilvalgsuddannelse. Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse

 

Oversigt med indledning og afslutning, der anvendes når uddannelsen gennemføres som eneste
basisuddannelse i et kursusforløb med tilvalgsuddannelser: 

Del 1
15 minutter
Indledning og præsentation
Del 2
90 minutter
Førstehjælpens hovedpunkter; herunder praktiske øvelser
Del 3
0 minutter
(Udelades) Førstehjælpens hovedpunkter; praktiske øvelser
Del 4
15 minutter
Afslutning og udstedelse af bevis
I alt:
120 minutter

Oversigt uden indledning og afslutning, der anvendes når uddannelsen gennemføres sammen med basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”:

Del 1
0 minutter
Indledning og præsentation
Del 2
90 minutter
Førstehjælpens hovedpunkter; herunder praktiske øvelser
Del 3
30 minutter
Førstehjælpens hovedpunkter; praktiske øvelser
Del 4
0 minutter
(Udelades) Afslutning og udstedelse af bevis
I alt:
120 minutter

Desuden kan uddannelsen gennemføres som særtillæg. I så fald er det kun del 2 på 90 minutter der
gennemføres. Se særskilt uddannelsesplan for dette særtillæg.

 

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen
organisation.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetencebeskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teori
anvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.
Se kompetencemål i uddannelsesplanen.

Uddannelsens varighed er 120 minutter. Den angivne tid er en minimumsvarighed der
skal overholdes. Undervejs kan der indlægges korte pædagogiske 5-10 minutters
pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.

Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene. Dette vurderes af
instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR’s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Førstehjælp ved ulykker (2 timer +)

Der skal markeres ved:
Førstehjælp ved hjertestop (4 timer)

Førstehjælp ved Ulykker

Ring for pris: 51 71 91 89

Førstehjælp ved Ulykker

Ring for pris: 51 71 91 89