Førstehjælpere med særligt
ansvar

Undervisningstid
12 timer.

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle
sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd
og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.
Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både
med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på
alarm 1-1-2.
Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge
vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne.
Deltageren kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den
tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

Det centrale indhold på uddannelsen

Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
Særtillæg 1: ”Førstehjælp ved ulykker, del 2”
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp til blødninger”
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet”
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp til småskader”
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp til sygdomme”
Særtillæg 4: ”Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger”

Gennemførelsen af uddannelsen

Uddannelsen skal afvikles med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære
øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet
sted/areal.
I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning).
Del 4 afvikles først ved afslutningen af et kursusforløb.
I denne plan for funktionsuddannelse antages, at alle uddannelser afvikles som et samlet kursusforløb.
Afvikles de basis- og tilvalgsuddannelser, der er anført i denne plan for funktionsuddannelse som
selvstændige kurser, skal der til basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” og alle tilvalgsuddannelser
tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved
hjertestop”.

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen
organisation.
Der må maksimum være 4 personer pr. HLR træningsdukke. Bemærk tid pr. deltager i
uddannelsesplan ”Førstehjælp ved hjertestop”.
Det forventes, at AED/hjertestarter-træneren kan advisere og har træningselektroder
til placering på dukkerne.
Der må maksimum være 6 personer pr. AED træner.
Der skal desuden være relevante kursusmaterialer tilstede jf. uddannelsesplanerne for
de enkelte basis- og tilvalgsuddannelser som denne uddannelse består af.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetencebeskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teori
anvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.
Se kompetencemål i uddannelsesplanen.

Uddannelsens varighed er 12 timer Den angivne tid er en minimumsvarighed der
skal overholdes. Undervejs kan der indlægges korte pædagogiske 5-10 minutters
pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.

Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene. Dette vurderes af
instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR’s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Førstehjælper med særligt ansvar (12 timer)

Kvalitetskrav til uddannelsen

klik på hver punkt for at læse mere: 

Førstehjælpere med særligt ansvar

1.187,50 kr. 950,00 kr. (Pris ekskl. moms)

Førstehjælpere med særligt ansvar

1.187,50 kr. 950,00 kr. (Pris ekskl. moms)