Generhvervelse af førstehjælp på
erhvervsuddannelserne

Undervisningstid
6,5 timer.

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med såvel almindelige
førstehjælpssituationer som brancherelaterede ulykker samt forebyggelse af disse.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle
sig til livstruende situationer.
Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med
og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.

Det centrale indhold på uddannelsen

Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
Særtillæg 1:”Førstehjælp ved ulykker, del 2”
Særtillæg 7: Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse
Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af førstehjælpens hovedpunkter

Gennemførelsen af uddannelsen

Efter denne plans særtillæg skal deltageren kunne håndtere situationer med akut opståede sygdomme, akutte skader og brancherelaterede skader i forhold til og i samspil med indholdet i uddannelsesplanen
Særtillæg 1: ”Førstehjælp ved ulykker, del 2”.
Uddannelsen skal gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning.
Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet sted/areal, hvor relevante remedier kan indgå.
I uddannelsesplanen for ’Førstehjælp ved hjertestop’ indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning).
Del 4 gennemføres først ved afslutningen af et kursusforløb.
I denne plan for funktionsuddannelse antages, at alle uddannelser gennemføres som et samlet
kursusforløb.

Særlige bemærkninger
Denne uddannelse må kun gennemføres som led i en erhvervsuddannelse, (EUD) i henhold til gældende
bekendtgørelser fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Instruktøren skal gennem praktiske øvelser og deltagernes demonstration af færdigheder sikre, at hver
enkelt deltager lever op til de angivne kompetencer og delkompetencer.
Det er det enkelte uddannelsessteds ansvar, at hver enkelt deltager lever op til de i uddannelsesplanerne
fastsatte kompetence mål. Dette indebærer, at det er uddannelsesstedets ansvar at sikre, at nødvendige
ressourcer, såvel instruktørmæssigt som udstyr, er tilstede.
Kursusbeviset er gyldigt 24 måneder efter sidste kursus dato.

Denne uddannelse er udviklet i samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Danske SOSU-skoler og Børne- og Undervisningsministeriet.

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen
organisation.
Der må maksimum være 4 personer pr. HLR træningsdukke. Bemærk tid pr. deltager i
uddannelsesplan ”Førstehjælp ved hjertestop”.
Det forventes, at AED/hjertestarter-træneren kan advisere og har træningselektroder
til placering på dukkerne.
Der må maksimum være 6 personer pr. AED træner.
Der henvises til materialelisten i de enkelte planer.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetencebeskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teori
anvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.
Se kompetencemål i uddannelsesplanen.

Uddannelsens varighed er 6,5 timer. Den angivne tid er en minimumsvarighed der
skal overholdes. Undervejs kan der indlægges korte pædagogiske 5-10 minutters
pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.

På EUD-uddannelserne er der en generel dispensation for deltagerantallet.
Det er det enkelte uddannelsessteds ansvar, at hver enkelt deltager lever op til de i
uddannelsesplanerne fastsatte kompetencemål. Dette indebærer, at det er
uddannelsesstedets ansvar at sikre at nødvendige ressourcer, såvel instruktørmæssigt
som udstyr er tilstede.
Det er instruktørens vurdering om deltageren lever op til kompetence målene.

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetence målene. Dette vurderes af
instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR’s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Kursustype: Generhvervelse af førstehjælp på erhvervsuddannelserne (6,5 timer)

Kvalitetskrav til uddannelsen

klik på hver punkt for at læse mere: 

Generhvervelse af førstehjælp på erhvervsuddannelserne

Ring for pris: 51 71 91 89

Generhvervelse af førstehjælp på erhvervsuddannelserne

Ring for pris: 51 71 91 89