Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp

Undervisningstid             3 timer. 

Overordnet kompetencemål

Deltageren agerer ud fra tidligere erhvervede kompetencer i førstehjælp, og kan håndtere
førstehjælpssituationer ud fra førstehjælpens hovedpunkter.
Deltageren kan udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i
luftvejene og bevidsthedspåvirkning.
Deltageren kan yde relevant førstehjælp til en tilskadekommen med: en livstruende blødning og tegn på kredsløbssvigt, livstruende forbrændinger samt kan udføre førstehjælp i situationer med forgiftning
og/eller ætsninger.
Deltageren kan som det første i førstehjælpssituationer, sikre situationen og kan nødflytte til tilskadekommen der ligger på jorden eller sidder i bil.
Deltageren kan yde psykisk førstehjælp i de første minutter.

Det centrale indhold på uddannelsen

Repetition af dele af indhold af basisuddannelserne ”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Førstehjælp ved ulykker”
Udførelse af førstehjælp til blødning
Udførelse af førstehjælp ved forbrændinger og skoldninger
Udførelse af førstehjælp ved forgiftninger
Udførelse af førstehjælp ved ætsninger
Brug af nødflytning
Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af førstehjælpens hovedpunkter

Gennemførelsen af uddannelsen

Uddannelsen gennemføres med udgangspunkt i, at deltagerne indenfor 24 måneder har gennemført
basisuddannelserne ”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Førstehjælp ved ulykker”.
Fokus i uddannelsen er praktisk læring i livreddende førstehjælp og opdatering af førstehjælpskompetencer
der ikke indgår i DFR Basisuddannelse.
Uddannelsen skal ses som del af et samlet kompetenceopdateringsforløb sammen med
”Opdateringsuddannelse Førstehjælp ved hjertestop”, henover 48 måneder.

Særlige bemærkninger

Da dette er en opdateringsuddannelse, erstatter uddannelsen ikke de tidligere erhvervede
kursus/uddannelsesbeviser. Disse skal fortsat fremvises for at kunne dokumentere en given kompetence.
Bemærk at DFR anbefaler, at en af opdateringsuddannelserne gennemføres for hver 24 måneder, så højst
mulig førstehjælps kompetence opretholdes.
Der kan vælges frit mellem to uddannelser (”Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp” og
”Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop”), men ”Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop” skal være gennemført inden for en samlet 48 måneders periode. Der kan således have været gennemført
”Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp” inden for de første 24 måneder.
Læs mere på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside.
I nærværende uddannelse lægges særligt vægt på tilskadekomst og ulykker hvor der ikke indgår HLR.

Kvalitetskrav til uddannelsen

klik på hver punkt for at læse mere: 

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen
organisation.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetencebeskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teori
anvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.
Se kompetencemål i uddannelsesplanen.

Uddannelsens varighed er 3 timer. Den angivne tid er en minimumsvarighed der
skal overholdes. Undervejs kan der indlægges korte pædagogiske 5-10 minutters
pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time

Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene. Dette vurderes af
instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR’s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp (3 timer)

Livreddende førstehjælp

437,50 kr. 350,00 kr. (Pris ekskl. moms)

Livreddende førstehjælp

437,50 kr. 350,00 kr. (Pris ekskl. moms)