Medborgerførstehjælp

Undervisningstid
7 timer.

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer som
den almindelige medborger typisk kan opleve.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved sygdom og ulykker, der umiddelbart er livstruende eller som
kan udvikle sig til livstruende situationer.
Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med
og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejen, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.

Det centrale indhold på uddannelsen

Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
Særtillæg 1: ”Førstehjælp ved ulykker, del 2”
Særtillæg 2: ”Førstehjælp til akut opståede sygdomme”
Særtillæg 3: ”Førstehjælp til livstruende blødninger”
Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af førstehjælpens hovedpunkter

Gennemførelsen af uddannelsen

Efter denne plans særtillæg skal deltageren kunne håndtere situationer med akut opståede sygdomme og
akutte skader i forhold til og i samspil med, indholdet i uddannelsesplanen Særtillæg 1: ”Førstehjælp ved
ulykker, del 2”.
Uddannelsen skal gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af
praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning.
Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet sted/areal, hvor relevante remedier kan indgå.
I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning).
Del 4 gennemføres først ved afslutningen af et kursusforløb.
I denne plan for funktionsuddannelse antages, at alle uddannelser gennemføres som et samlet
kursusforløb.

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetence målene af den enkelte instruktør eller leveres af egen organisation.
Der må maksimum være 4 personer pr. HLR træningsdukke. Bemærk tid pr. deltager i uddannelsesplan ”Førstehjælp ved hjertestop”.
Det forventes, at AED/hjertestarter-træneren kan advisere og har træningselektroder
til placering på dukkerne.
Der må maksimum være 6 personer pr. AED træner.
Følgende rekvisitter skal desuden være til rådighed:
1 stk. kompresforbinding pr. deltager, 1 stk. trekantstørklæde pr. 2 deltagere.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetence beskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teori
anvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.
Se kompetencemål i uddannelsesplanen.

Uddannelsens varighed er 7 timer Den angivne tid er en minimumsvarighed der
skal overholdes. Undervejs kan der indlægges korte pædagogiske 5-10 minutters
pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.

Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetence målene. Dette vurderes af instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR”s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Kursustype: Medborgerførstehjælp (7 timer)

Kvalitetskrav til uddannelsen

klik på hver punkt for at læse mere: 

Medborgerførstehjælp

Ring for Pris tlf: 51 71 91 89