Opdateringsuddannelse førstehjælp ved hjertestop

Undervisningstid             3 timer. 

Overordnet kompetencemål

Deltageren agerer ud fra tidligere erhvervede kompetencer og kan, både selvstændigt og i samarbejde med
andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for
basal genoplivning.
Deltageren kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.
Deltageren kan yde førstehjælp ved symptomer på blodprop i hjertet samt symptomer på stroke.

Det centrale indhold på uddannelsen

Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker”
Førstehjælp til blodprop i hjertet samt stroke
Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning praktiske kompetencer

Gennemførelsen af uddannelsen

Uddannelsen gennemføres med udgangspunkt i, at deltagene indenfor 24 måneder har gennemført
basisuddannelserne ”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Førstehjælp ved ulykker”.
Fokus i uddannelsen er praktisk læring.

Særlige bemærkninger

Da dette er en opdateringsuddannelse, erstatter uddannelsen ikke de tidligere erhvervede
kursus/uddannelsesbeviser. Disse skal fortsat fremvises for at kunne dokumentere en given kompetence.
Bemærk at DFR anbefaler, at en af opdateringsuddannelserne gennemføres for hver 24 måneder, så højst
mulig førstehjælpskompetence opretholdes.
Der kan vælges frit mellem to uddannelser (”Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp” og
”Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop”), men ”Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop” skal være
gennemført inden for en samlet 48 måneders periode. Der kan således have været gennemført
”Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp” inden for de første 24 måneder.

 

Skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.

Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen
organisation.
Der må maksimum være 4 personer pr. HLR træningsdukke.
Alle deltagere skal have minimum 4 minutters effektiv træning med den samlede
procedure med HLR og AED/hjertestarter.
Det forventes, at AED/hjertestarter-træneren kan advisere og har træningselektroder
til placering på dukkerne.
Der må maksimum være 6 personer pr. AED træner.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at
bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetencebeskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori. Når teori
anvendes, skal den spille direkte op til førstehjælpsfaglige handlinger.
Se kompetencemål i uddannelsesplanen.

Uddannelsens varighed er 3 timer. Den angivne tid er en minimumsvarighed der
skal overholdes. Undervejs kan der indlægges korte pædagogiske 5-10 minutters
pauser (klargøring til næste emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.

Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør

Der skal genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene. Dette vurderes af
instruktøren. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. DFR’s retningslinjer.
Der skal markeres ved:
Opdatering af førstehjælp ved hjertestop (3 timer)

Førstehjælp ved hjertestop – 3 timer

562,50 kr. 450,00 kr. (Pris ekskl. moms)

Førstehjælp ved hjertestop – 3 timer

562,50 kr. 450,00 kr. (Pris ekskl. moms)